วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


โครงการสอน
วิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation,Technology  and Information in Educationอาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์
.................................................................................................................................

สวัสดีครับท่านที่มาเยี่ยมชมบล็อกทุกท่านครับ  เว็บบล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา                           ( PC 54505 )  ภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งในเว็บบล็อกนี้จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ให้ผู้ชมที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้จากเว็บบล็อกนี้ ซึ่งถ้าหากข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือเนื้อหาไม่ครบถ้วน กระผมต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้ด้วย  ครับ
                                                    
                                                        จัดทำโดย
                                                           นายอนันต์  พรมไตร
                                                      สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2คำอธิบายรายวิชา
                        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง  การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
6.อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8.ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10.เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
11.สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่องเนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสื่อสารการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ